بررسی و تحلیل صنعت پتروشیمی
admin heydari

بررسی و تحلیل صنعت پتروشیمی

شركت كارگزارى بانك كشاورزى
بررسی و تحلیل صنعت پتروشیمی سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ ساعت ۱۵ الی ۱۷ خ ۱۱ گاندی ( شهید شهاب ) ؛ پلاک ۱۱ آیدی براي ثبت نام: https://instagram.com/bkisecurities/ اولويت ثبت نام با مشتريان شركت كارگزاريست

[EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnewsSystemToken:SysAddThisFbTwGoLi] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:Links]

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x