مشاوره عرضه اوراق بهادار پذیرش و عرضه شرکت ها:

  • ■ بررسی طرح یا پروژه پذیرش و عرضه شرکت ها
  • ■ ارائه راه حل های مناسب به متقاضی پذیرش و عرضه شرکت ها
  • ■ تهیه مستندات مربوط به انتشار اوراق
  • ■ عرضه اوراق بهادار
  • ■ تعهد پذیره نویسی
  • ■ بازارگردانی

مشاوره پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس :

  • ■ تهیه مستندات لازم جهت ثبت متقاضی نزد سازمان بورس
  • ■ ایجاد آمادگی در متقاضی پذیرش و انطباق با قوانین سازمان بورس
  • ■ انجام اقدامات لازم جهت درج متقاضی در فهرست نرخهای بورس و فرابورس
  • ■ عرضه اولیه اوراق پذیرفته شده